Vladimir Evdokimov

My portfolio and blog, mostly about Ruby on Rails